ระเบียบนักเรียน
ธรรมนูญสภานักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.84 KB
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.22 KB
ระเบียบการขาดเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.45 KB
ระเบียบการใช้ห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.82 KB
ระเบียบการทำกิจกรรมหน้าเสาธงและการเดินแถวเข้าห้องเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.52 KB
ระเบียบการมาพบหรือเยี่ยมนักเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.21 KB
ระเบียบการมาโรงเรียนในวันหยุดของนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.64 KB
ระเบียบการมาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.52 KB
ระเบียบการรับประทานอาหารและซื้ออาหารโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.83 KB
ระเบียบการลงโทษนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.11 KB
ระเบียบการลาออกนอกบริเวณโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.74 KB
ระเบียบการเล่นในบริเวณโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.85 KB
ระเบียบการหยุดเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.25 KB
ระเบียบข้อปฏิบัติเมื่อทำของหายหรือเก็บของได้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.23 KB
ระเบียบห้องพยาบาลและการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.27 KB