ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสหวิทยาเขตเซกา 7-9 ธันวาคม 2565 (อ่าน 250) 25 พ.ย. 65
มอบเกียรติบัตรการอบรมโครงการรัฐสสัญจร ประจำปี ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 102) 05 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี งบประมาณ 2565 (อ่าน 468) 26 ส.ค. 65
กำหนดการและกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (อ่าน 401) 26 ส.ค. 65
ประกาศกิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (อ่าน 455) 26 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (อ่าน 4041) 16 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 4053) 02 ก.ค. 64
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาผ่านการประเมิน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 4063) 07 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 7270) 09 ธ.ค. 63
ประมาณราคาแบบบ้านพักครู203/27(ไฟล์Excel) (อ่าน 7444) 25 พ.ย. 63
ประมาณราคาแบบบ้านพักครู203/27 (อ่าน 7018) 25 พ.ย. 63
แบบบ้านพักครู203/27 (อ่าน 8451) 25 พ.ย. 63
งวดงานแบบบ้านพักครู203/27 (อ่าน 7008) 25 พ.ย. 63
เอกสารประกวดงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครูด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 6825) 25 พ.ย. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างก่อสร้างบ้านพักครู) (อ่าน 6744) 25 พ.ย. 63
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากำหนดจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 6900) 08 ต.ค. 63
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีในจังหวัดบึงกาฬประจำปี 2563 (อ่าน 6974) 10 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-19 ส.ค. 2563 (อ่าน 6919) 14 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 6949) 14 ส.ค. 63
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6416) 10 ส.ค. 63
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษ๋า 2563 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา (อ่าน 7354) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 (อ่าน 7508) 17 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (อ่าน 7533) 13 ก.ค. 62
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7692) 02 มิ.ย. 62
รายงานการประเมินสถานศึกษา (อ่าน 7884) 05 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัคร (อ่าน 7877) 29 ก.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (อ่าน 8423) 05 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก (อ่าน 7971) 11 ก.ย. 59
Best Practices “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (อ่าน 7739) 02 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน (อ่าน 7519) 15 ก.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7657) 18 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 8206) 18 เม.ย. 59
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 8026) 01 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 8104) 16 พ.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชน