ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนจิต ยางงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐานิดา บุตรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ครูผู้ช่วย