กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนจิต ยางงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 083-4135294
อีเมล์ : pim.t.t@hotmail.com

นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0642214191
อีเมล์ : piyanartkrobo@gmail.com

นายวรุต เหลาโพธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2