ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนจิต ยางงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐานิดา บุตรกุล
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนาถ นามละคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2