ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิงโตทอง โสภาพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมควร คุณาคม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2