ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิงโตทอง โสภาพรม
ครู คศ.1