กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 081-9543678
อีเมล์ : onemalujang@gmail.com