ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดรุณี อินทร์บัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉกาจ เลี้ยงพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2