กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญมี คำหงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 086-2345524
อีเมล์ : boonmee-np@hotmail.com