ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญมี คำหงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภชัย เพลิดพราว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2