ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุรีวัล วงษาแก้ว
ครู คศ.1

นางพิกุล ไชยสิทธิ์
พนักงานราชการ

นายวิศวะ อินทรสังขา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอริสา มุขเสือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์
ครูผู้ช่วย