ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุรีวัล วงษาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางพิกุล ไชยสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2