ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุรีวัล วงษาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพิกุล ไชยสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2