กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 081-9755338
อีเมล์ : banjong-np@hotmail.com

นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพิกุล ไชยสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 087-8595067
อีเมล์ : pikul-np@hotmail.com