ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวรรธน์ ดีพูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร พลพุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางมริดา สุขะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรี กุมภิโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

มาริษา ชมภูราษฎร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

กิติยา เกษลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกาญจนา อรรถประจง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวดวงพร คุณาคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววีรดาพร กุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง