ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวรรธน์ ดีพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร พลพุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมริดา สุขะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรี กุมภิโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มาริษา ชมภูราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

กิติยา เกษลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา อรรถประจง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดวงพร คุณาคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววีรดาพร กุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2