ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวรรธน์ ดีพูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร พลพุทธา
ครู คศ.3

นางมริดา สุขะหา
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี กุมภิโร
ครู คศ.2

มาริษา ชมภูราษฎร์
ครูผู้ช่วย

กิติยา เกษลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา อรรถประจง
พนักงานราชการ

นางสาวดวงพร คุณาคม
พนักงานราชการ

นางสาววีรดาพร กุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง