ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชลากร ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญา มายูร
ครู คศ.2

สุวคนธ์ ผงสีนวน
ครู คศ.1

ชุติมา ตรีธวัช
ครูผู้ช่วย