ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชลากร ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกัญญา มายูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ชุติมา ตรีธวัช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1