กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชลากร ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 081-9755338
อีเมล์ : kanlaya-np@hotmail.com

นางกัญญา มายูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 083-3383442
อีเมล์ : pray.kany@gmail.com

ชุติมา เวฬุวนารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0949092709
อีเมล์ : aontreethawat2534@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมงคล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปานฤทัย ศรีกุลวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2