ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชลากร ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญา มายูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ชุติมา ตรีธวัช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2