กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดวงเดือน บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 089-9429159
อีเมล์ : duangduen-np@hotmail.com

นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081-2605884
อีเมล์ : prasit-np@hotmail.com

นางดวงรัตน์ ป้อมไชยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 085-7413089
อีเมล์ : duangrat-np@hotmail.com

วศินสิทธิ นามวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0883298813
อีเมล์ : dom159upk@gmail.com

นางสาวนฤมล ประสาทเขตการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1