ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดวงรัตน์ ป้อมไชยา
ครู คศ.3

วศินสิทธิ นามวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายรังสวรรค์ ดอกกฐิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรพรรณ หมันเหมสะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิยากร คุณขอนยาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2