ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงรัตน์ ป้อมไชยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วศินสิทธิ นามวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2