ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
ครู คศ.3

นางดวงรัตน์ ป้อมไชยา
ครู คศ.3

วศินสิทธิ นามวัน
ครูผู้ช่วย