นักการ/ภารโรง

นายวัฒนา ภาคมฤค
พนักงานบริการ 2
เบอร์โทร : 084-7904992