ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ/ภารโรง

นายวัฒนา ภาคมฤค
พนักงานบริการ 2

นายโสภา หนูป้อง
พนักงานบริการ 2