ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายขันธ์ชัย สิมมาโคตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายปกครอง พัวตนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล คนฉลาด
ตำแหน่ง : รักษาการอาจาร์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ยวนยี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ พงษ์พัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ พงษ์พัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ นาคเสน
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิืิ์์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพกิจ กงบุราณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ วงศ์อารีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสรุศักดิ์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกานโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิง ศรีนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - ปัจจุบัน