หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผน วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผน วิทย์-คณิต