พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.   ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาคและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.   ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ

4.   พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.   ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนระดมทรัพยากรและสรรพกำลังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 


เป้าประสงค์

                เพื่อให้ผู้เรียนและชุมชน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะพึงอันประสงค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงชีวิตแบบไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข