วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ปรัชญาโรงเรียน

“การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”