สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คติธรรมโรงเรียน

                 “ทนฺโต  เสฎโฐ  มนุษฺเสสุ”

 คำขวัญโรงเรียน

                 “ปัญญาดี  กีฬาเด่น เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน”

 สีประจำโรงเรียน

                 “ขาว – แดง”

อักษรย่อโรงเรียน

                “น.พ.”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

             “ต้นกันเกรา”