ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      ประวัติโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  

          โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2525 มีนักเรียนจำนวน 33 คน มีครูจำนวน 5 คน โดยมีนายขันธ์ชัย  สิมมาโคตร เป็นครูใหญ่คนแรก

                โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีพื้นที่จำนวน 50 ไร่ 2 งาน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายเลี้ยง  นาดี  จำนวน 33 ไร่ 1  งาน 60 ตารางวา และนายโฮม  นาดี  จำนวน 17 ไร่ 40 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายเถลิง  ศรีนนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน