ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 2,199,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,337,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 4,239,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 780,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,157,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสวมนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..