ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พลพุทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8553776
อีเมล์ : ponputta@gmail.com
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,11:59  อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุมนุมนักบินน้อย
รายละเอียดผลงาน
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านคณิตศาสตร์ การประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง โดยเรียนรู้และฝึกงานเป็นทีม ตลอดจนการออกแบบ การประกอบเครื่องบิน การฝึกทดลองบิน เทคนิคการบินและการทำงานเป็นทีม

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิศาสตร์ ผ่านทางการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินพลังยาง 3D
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ผ่านทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์ คือเครื่องบินพลังยางและเครื่องบิน 3D
เป้าหมาย
1. นักเรียนชุมนุมนักบินน้อย ม.ต้น ทุกคน สามารถทำเครื่องบินพลังยาง ได้ 2 ชนิด
2. นักเรียนชุมนุนักบินน้อย ม.ต้น มีความรู้ ความเข้าใจ การทำเครื่องบินพลังยาง
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.87 KB
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,11:59   อ่าน 291 ครั้ง