ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-19 ส.ค. 2563
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ การแสดงความสามารถ และแสดงนิทรรศการ

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน  

          2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

          3.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  จำนวน 310  คน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 

 

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

 

วิธีดำเนินงาน

                    1.  ประชุมคณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                   2.  เขียนโครงการ-เสนอโครงการ

                   3.  ออกคำสั่งปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน

                   4.  เตรียมการสถานที่เพื่อจัดแข่งขัน

5.  กำหนดเกณฑ์การตัดสิน                 

{C}1.    แข่งขันร่อนกระดาษ                  

{C}2.    แข่งขันจัดป้ายนิเทศ                  

{C}3.    แข่งขันไข่ตกไม่แตก

{C}4.    แข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยี

{C}5.    แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ

{C}6.    แข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของประดับตกแต่งสวยงาม

{C}7.    แข่งขันวาดภาพแรเงา

{C}8.    แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

{C}9.    แข่งขันทำวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ


โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,12:19   อ่าน 184 ครั้ง