หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB
Adobe Acrobat Document การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.35 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.52 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐาน-ตำแหน่ง-ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.74 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.24 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.87 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.81 KB