หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.35 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.52 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐาน-ตำแหน่ง-ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.74 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.24 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.87 KB
Adobe Acrobat Document หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB