กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


Adobe Acrobat Document กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน-พ.ศ.-2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB
Adobe Acrobat Document กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่2-พ.ศ.๒๕๔๕-และ-ฉบับที่3-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.55 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ายการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB