ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

.1

2

42

36

78

.2

2

38

32

70

.3

2

59

45

104

ม.ต้น

6

139

113

252

.4

2

21

34

55

.5

2

31

48

79

.6

2

38

50

88

ม.ปลาย

6

90

132

222

 รวม

12

229

245

474

 

       

 

 

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.5 KB